Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.lemniskata.cz (dále jen „Obchod“) provozovaného firmou Lemniskáta - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S., se sídlem Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2, IČO: 28966414DIČ: CZ28966414 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 678 (dále jen „Prodávající“) s provozovnou na adrese: Lemniskáta, ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S., Balbínova 323/6, 120 00  Praha - Vinohrady (dále jen „Provozovna“).

Kontaktní údaje: e-mail: info@lemniskata.cz, telefon: +420 224 283 670, http://eshop.lemniskata.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Obchodu provozovaném na výše uvedené webové stránce (eshop.lemniskata.cz).
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je uzavřena v českém jazyce.
 • Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy zboží v Obchodě objedná osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se dále nevztahují na případy, kdy zboží v Obchodě objedná právnická osoba.

2. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

 • Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní Obchodu. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  • Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní Obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího a/nebo třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží v rámci webového rozhraní Obchodu je ryze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní Obchodu obsahuje informace o zboží a jeho ceně. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech příslušných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci webového rozhraní Obchodu. Prodávajícího není omezen v možnosti uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní Obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží lze dodat pouze na území České a Slovenské republiky a do zemí Evropské unie.
 • Pro objednání zboží musí Kupující v rámci webového rozhraní Obchodu vložit jím vybrané zboží do košíku a po kliknutí na odkaz „KOŠÍK“ potvrdí druh a množství zboží, a to včetně nákladů na balné a poštovné dle Kupujícím vybrané destinace dodání zboží. Kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE“, se Kupující dostane (pokud nezvolil možnost převzít zboží dle čl. 5 Obchodních podmínek) na stránku kde vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) obsahuje zejména informace o Kupujícím a adrese dodání jím objednaného zboží, způsobu úhrady kupní ceny a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • V případě, že Kupující zvolí možnost převzít zboží přímo na adrese Provozovny, může cenu jím objednaného zboží uhradit v hotovosti při jeho v převzetí.
 • Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v rámci webové stránky společnosti. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail Kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.
 • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na E-mail Kupujícího.
 • Kupující za účelem uzavření Kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nese Kupující, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího nebo v hotovosti v Provozovně.
 • Ustanovení čl. 1 Obchodních podmínek nevylučuje možnost dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím o tom, že:
  • úhradu zboží bude možné provést bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího č. 2301009702 / 5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen “Účet Prodávajícího”), kdy kupní cena bude splatná do 24 hodin od uzavření Kupní smlouvy a zboží bude odesláno po připsání platby na Účet Prodávajícího; nebo
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím, kdy kupní cena bude splatná při převzetí zboží; nebo
  • platební kartou či jinými online platebními nástroji které poskytuje stejnojmenná služba, prostřednictvím platební brány GoPay s kterou má Prodávající uzavřenou smlouvu o přijímání plateb; nebo
  • v hotovosti v Provozovně Prodávajícího; nebo
  • prostřednictvím platebního nástroj Trisbee; nebo
  • platební kartou prostřednictvím služby ATOM od Global Payments.
 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedené v Objednávce. Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.
 • Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • V případech dle čl. 2 Obchodních podmínek vystaví Prodávající daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, kdy takové odstoupení musí být Prodávajícímu zároveň v této lhůtě i odesláno. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží výše uvedená lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy ode dne převzetí poslední zásilky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Provozovny nebo na jeho e-mailovou adresu: info@lemniskata.cz.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kdy Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu standardní poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle čl. 2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit peněžní prostředky přijaté od Kupujícího již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu řádně odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží v důsledku jednání Kupujícího je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, není Kupující povinen tento dárek Prodávajícímu vracet.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Kupující.
 • Kupující je povinen převzít objednané zboží od přepravce (s výjimkou případů uvedených v čl. 4. Obchodních podmínek). Případné reklamace pak může Kupující řešit postupem dle Obchodních podmínek.
 • Pokud bude z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jeho porušení toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku převzít.
 • Dodání zboží je možné do těchto zemí: Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ve vztahu k právům z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména následujícími ustanoveními:
  • Paragraf 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku; a
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady a že v době převzetí zboží Kupujícím:
  • má vlastnosti, které Prodávající uvedl v rámci webového rozhraní Obchodu a které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 • Prodávající za zboží neručí dle čl. 2 Obchodních podmínek v následujících případech:
  • zboží bylo prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • opotřebení zboží bylo způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • jedná se o použité zboží, které mělo vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo
  • vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím ve formuláři pro uplatnění reklamace.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující na adrese Provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úhradou jeho plné kupní ceny.
 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení veškerých spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (webová adresa: http://www.coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
 • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů Kupujícího jako fyzické osoby je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:
  • jméno a příjmení;
  • adresa bydliště;
  • adresa elektronické pošty (E-mail Kupujícího); a
  • telefonní číslo
  • (dále jen jako „Osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Kupující se může v rámci webového rozhraní Obchodu přihlásit (a dát tak svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) k zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na svou elektronickou adresu. Po uzavření Kupní smlouvy již Prodávající Osobní údaje Kupujícího žádným způsobem nezpracovává s výjimkou předchozí věty.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. 
 • Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:
  • požádat Prodávajícího o vysvětlení; a/nebo
  • požadovat, aby Prodávající odstranil závadný stav.
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí s ukládáním malého množství dat (dále jen „Cookies“) na svém počítači. V případě, že je nákup zboží v Obchodě možné realizovat (včetně plnění práv a povinností z Kupní smlouvy), aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím (zejména vztahy založené Kupní smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Obchodních podmínek nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.
 • Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje Prodávajícího (provozovna): Balbínova 323/6, 120 00 Praha - Vinohrady, adresa elektronické pošty: info@lemniskata.cz, telefon +420 224 283 670.

 

V Praze dne 2. 2. 2021.